Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele (dále pouze zhotovitel) a zákazníka (dále pouze zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (koncový zákazník), řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (fyz. nebo právnická osoba), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

Zhotovitel je fyzická osoba Petr Halík, IČ: 02760827, zapsaná v živnostenském rejstříku Praha 1.

Kupující (zákazník) je subjekt, který se zhotovitelem uzavřel dohodu o poskytnutí služeb nebo odběru zboží a to formou ústní nebo písemnou.

1. Objednávka
Smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován odběr služeb nebo zboží, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího zhotovitelem (momentem doručení závazného souhlasu zhotovitele s objednávkou kupujícího). K potvrzení objednávky dochází telefonicky, elektronicky nebo osobně ústním souhlasem. Daňový doklad je vystaven vždy po provedení služby, respektive dodán se zbožím.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit (například na webu www.opravkolo.cz v sekci obchodní podmínky). Odeslanou a potvrzenou objednávku je až do chvíle odeslání zboží možné stornovat telefonicky nebo elektronickou poštou, objednané služby pak do započetí jejich vykonávání.

2. Cena díla resp. Cena zakázky
Cena Zakázky je cenou smluvní a řídí se ceníkem platným v okamžiku podpisu Zakázkového listu (resp. Protokolu předání kola do opravy). Podpisem Zakázkové listu zákazník akceptuje předběžnou cenu a mezi stranami tím došlo k dohodě o ceně zakázky. Předběžná cena zakázky ( v hodnotě vč. DPH, a dalších poplatků ) je uvedena v Zakázkovém listě v části „Předběžná cena“.

Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Zakázky, že cena zakázky bude vyšší než předpokládaná cena zakázky a to o více jak 20%, je povinen vyžádat si od Objednatele jeho souhlas. V případě výslovného přání zákazníka bude Zhotovitel informovat zákazníka také při překročení předběžně dohodnuté ceny o 10 %.

Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy, požaduje-li Zhotovitel zvýšení ceny zakázky o částku, jež přesahuje o více než 20 % předběžnou Cenu zakázky. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli část ceny zakázky odpovídající rozsahu částečného provedení zakázky.

3. Dodací a platební podmínky
Osobní odběr – zákazník má možnost přivézt / vyzvednout servisované náčiní osobně na adrese Petr Halík, Na Malovance 4, Praha 6 a to na základě předcházející telefonické nebo emailové dohody.

Služby s přepravou kola – Zhotovitel zajistí přepravu předmětu servisní činnosti na základě předem dohodnutých dodacích / přebíracích podmínek. V případě, že zákazník nebude ve smluveném termínu a čase zastižen na smluveném místě, je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu zakázky o náklady spojené s opětovným doručením / vyzvednutím předmětu servisní činnosti.

4. Přeprava
V tuto chvíli je realizována dle dohody zhotovitele se zákazníkem a to za cenu odpovídající platnému ceníku. Předmět servisu může zákazník přepravit k / od zhotovitele sám.

5. Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zjistí mechanické poškození, sepíše za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechá si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Nepřevezme-li zákazník předmět plnění z důvodů spočívajících na jeho straně, zhotovitel vyúčtuje kupujícímu prokazatelné náklady spojené s dodáním v plné výši.

Nepřevezme li, zákazník předmět servisu do 30 kalendářních dnů od data kdy byl informován o tom, že zboží je připraveno k odběru, bude účtován poplatek 100 Kč za každý započatý den uskladnění počínající 31 dnem ode dne kdy byl zákazník informován tom, že je předmět smlouvy připraven k vyzvednutí.

6. Záruční podmínky
Záruční podmínky se řídí přísl. platným právním ustanovením. Záruka na nově montované komponenty se řídí zárukou dle dodavatele běžně 24 měsíců.. Reklamace na provedení servisních prací je možné uznat okamžitě při převzetí nebo jen v odůvodněných případech.

V případě montáže použitých komponent na přání zákazníka, je poskytnuta záruka na odzkoušení po dobu 14 dnů, není li dohodnuto a fakturováno individuálně jinak. Záruku dále neuznáváme v případě poškození součástí dodaného zboží neodborným zásahem, vyjmutím součásti z celku a její instalací do jiného zařízení jakožto i neodbornou montáží jiné součásti do dodaného zboží, či  dalšími destruktivními zásahy.

Nejsme plátci DPH

Comments are closed.